Pris for arkitektrådgivning

Hvad koster arkitektrådgivning?

Det er vigtigt at gøre sig nogle indledende overvejelser, inden man lægger sig fast på at engagere en arkitekt til sit projekt. Det er svært at give et entydigt bud på arkitektens honorar, fordi typen og omfanget af arkitektens arbejde varierer meget alt efter den specifikke opgave. Det svarer lidt til at spørge om, hvad en bil koster og det afhænger som bekendt af mange forskellige årsager.

 

Ikke desto mindre vil jeg prøve at hjælpe med lidt vejledende indblik, så du/I kan komme videre i overvejelserne. 

Helt grundliggende fastlægges honoraret ud fra projektets størrelse, omgivelsernes kompleksitet, konstruktionstype og udstrækningen af den rådgivning og bistand, som bygherren ønsker. 

 

Derfor laver Mauhaus altid et tilbud med en fast pris på konkrete henvendelser.

 

Se vejledende priser herunder og tag gerne kontakt, hvis de giver anledning til spørgsmål.

 

KONTAKT

Skitseforslag til ombygning

På baggrund af bygherrens behov og ønsker udarbejder Mauhaus et skitseforslag, der illustrerer hvordan behovene kan løses og bindes sammen af den arkitektoniske ide.

Det drejer sig grundliggende om bedre udnyttelse af rum, deres indbyrdes sammenhænge og deres arkitektoniske udtryk. 

Ombygning inden for den eksisterende klimaskærm kræver omfattende undersøgelser og skitsering, så der opstår en indretningsvenlig og pladsoptimeret grundplansløsning.

Vejledende pris er kr. 40.000,- med moms.

 

Prisen inkluderer et indledende møde om ønsker, behov, tidsramme og økonomi.

Der udarbejdes et arkitektoniske gennemarbejdet skitseforslag til ombygning samt kortfattet beskrivelse af det arkitektoniske hovedprincip samt oplæg til overordnede materialevalg.

Prisen indeholder en præsentation af forslaget, så overvejelser og prioriteringer fremgår helt tydeligt.

 

Tegningsmaterialet består af:

Dispositionsplan i 1:200.

Grundplaner med indretning i 1:100.

Facader i 1:100.

Skitseperspektiver af facader og rum.

Beregning af Netto- og bruttoarealer.

3D digital model til orientering på tablet med gratis app.

A3 print af tegningerne og .pdf af alle tegninger

 

Mindre projekter koster helt ned til kr. 16.000,- inkl. moms.
Ved større eller komplekse projekter udarbejdes en specifik pris.

Skitseforslag til tilbygning

Udvidelse af boligens størrelse bearbejdes med afsæt i grundens potentiale og sammenhængen mellem eksisterende bolig og tilbygningen.

Det arkitektoniske princip for sammenstillingen mellem eksisterende og nyt defineres, så der opstår en harmonisk helhed i det endelige arkitektoniske udtryk.

Lokalplaner og øvrige bygningsregulerende bestemmelser indarbejdes i forslaget, så der kan opnås byggetilladelse.

Vejledende pris er kr. 50.000,- med moms.

 

Prisen inkluderer et indledende møde om ønsker, behov, tidsramme og økonomi.

Der udarbejdes et arkitektoniske gennemarbejdet skitseforslag til tilbygning samt kortfattet beskrivelse af det arkitektoniske hovedprincip samt oplæg til overordnede materialevalg.

Prisen indeholder en præsentation af forslaget, så overvejelser og prioriteringer fremgår helt tydeligt.

 

Tegningsmaterialet består af:

Dispositionsplan i 1:200.

Grundplaner med indretning i 1:100.

Facader i 1:100.

Skitseperspektiver af facader og rum.

Netto- og bruttoarealer.

Bebyggelsesprocent.

3D digital model til orientering på tablet med gratis app.  

A3 print af tegningerne og .pdf af alle tegninger.

Skitseforslag til nyt enfamiliehus

Nybyggeri af enfamiliehuse kræver stillingtagen til alle elementer i boligen. Samarbejdet mellem bygherre og arkitekt har blandt andet til formål at undersøge og definere rumbehov og deres indbyrdes sammenhæng, det arkitektoniske udtryk og indarbejdelse af detaljer, som er vigtige for boligejeren. 

Udarbejdelse af skitseforslag til nyt enfamiliehus samt kortfattet beskrivelse af det arkitektoniske hovedprincip kræver grundige analyser af behov, stedets og grundens muligheder/begrænsninger og undersøgelse af lokalplanens bygningsregulerende bestemmelser.

Alle elementerne koncentreres i et arkitektonisk skitseprojekt, der lever op til bygningsreglementet, så der efterfølgende kan søges byggetilladelse.  

Vejledende pris er kr. 60.000,- med moms.

 

Prisen inkluderer et indledende møde om ønsker, behov, tidsramme og økonomi.

Der udarbejdes et arkitektoniske gennemarbejdet forslag til nyt enfamiliehus samt kortfattet beskrivelse af det arkitektoniske hovedprincip samt oplæg til overordnede materialevalg.

Prisen indeholder en præsentation af skitseforslaget, så overvejelser og prioriteringer fremgår helt tydeligt.

 

Tegningsmaterialet består af:

Dispositionsplan i 1:200.

Grundplaner med indretning i 1:100.

Facader i 1:100.

Skitseperspektiver af facader og rum.

Netto- og bruttoarealer.

Bebyggelsesprocent.

3D digital model til orientering på tablet. 

A3 print af tegningerne og .pdf af alle tegninger.

Myndighedsprojekt

Supplerende materiale med redegørelser for konstruktioner, brand, energi samt øvrige tekniske bestemmelser.

Indsendelse af ansøgning om byggetilladelse på vegne af bygherre og myndighedsdialog, hvis nødvendigt i forbindelsen med den kommunale byggesagsbehandling.

Vejledende pris er kr. 25.000,- med moms.

 

Tegningsmaterialet består af:

Tegningsmateriale fra forudgående proces med supplerende tekst og målsætning.

Hovedsnit i 1:100.

Tegninger i forhold til afstandskrav og byggeret, hvis nødvendigt.

Hovedprojekt

Med afsæt i myndighedsprojektet defineres byggeprojektet entydigt i et hovedprojekt, der danner grundlag for entreprenørers tilbudsgivning og udførelse af projektet. Hovedprojektet indeholder tidsplanen, byggebudget, de nødvendig arbejdstegninger samt beskrivelser, der skal til for at opføre byggeriet.

Hovedprojektets honorar fastsættes når de forskellige konstruktionstyper, materialesamlinger, omfanget af unikke detaljer og mange andre konkrete forudsætninger er kortlagt.

Som udgangspunkt skal man forvente en udgift til hovedprojektet på ca. 5-8 % af den samlede byggesum. 

 

I hovedprojektet kan bygherre forvente følgende ydelser inkluderet:

Økonomisk overslag med afsæt i myndighedsprojekt.

Overordnet tidsplan. Detail-tidsplan fra hovedentreprenør.

Udbudsbrev til de bydende.

Koordinering med konstruktionsingeniør, energiberegner.

Beskrivelser vedrørende konstruktioner, materialer, leverancer, tolerancer og krav til arbejdets udførelse.

Mængdeudtræk til hovedentreprenør.

Tilbudslister fordelt på entrepriser til hovedentreprenør og underentreprenører.

Tilsyns- og kontrolplan.

Tegninger til hovedprojekt:

Beliggenhedsplan/bebyggelsesplan i målestok 1:200.

Belægningsplan 1:100.

Etageplaner 1:50.

Fundamentsplan 1:20. (koordineres med konstruktionsingeniør)

Diverse planudsnit i 1:20.

Facadetegninger i målestok 1:50.

Facadedetaljer 1:10. 

Diverse hovedsnit 1:20.

Detaljesnit 1:5.

Detaljeropstalter 1:5.

Vvs-plan med traceer 1:50. (projektering af vvs’er)

Ventilationsplaner i 1:50. (koordineres med projekterende ventilationsfirma).

EL-plan 1:50. Signatur- og tændingsplan. (med input fra bygherre og udførende elektriker)

Opstalter badeværelser 1:20.

Loftsplaner 1:50.

Gulvplaner 1:50.  

Tagplan 1:20 (koordineres med konstruktioningeniør og elektriker iht. solceller, hvis relevant)

Terrasseplaner 1:20.

Målsat vindue- og dør-oversigt til hovedentreprenør.

Alle dokumenter afleveres i pdf.

 

Hovedprojekt / se ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012, udgivet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Danske Arkitektvirksomheder.

 

 

Der skal ud over arkitektens honorar som minimum regnes med øvrige rådgiverudgifter til:

Geotekniske undersøgelser (boringer) og geoteknisk rapport. 

Landinspektør opmåling af terræn og matrikelskel.

Rådgivende ingeniør til statiske beregninger og dokumentation inklusiv konstruktionsdetaljer. Energiberegning. 

Energimærke til færdigmelding inkl. blowerdoor test.

Totalrådgivning

Ved totalrådgivningsopgaver er Mauhaus jeres sparringspartner i alle faser gennem hele byggeprojektet. Det sikrer at I får mest muligt ud af jeres investering. Totalrådgivning honoreres som en procentsats af den samlede byggesum og den antager almindeligvis 8-12% af byggesummen. Honorarets endelige procentsats afhænger af projektets kompleksitet og projektets generelle forudsætninger.

Udviklingsprojekter og renoveringer

Omfanget af arkitektydelser i forbindelse med udviklings- og renoveringsprojekter kan spænde fra overordnede skitser og indledende undersøgelser til præcise målinger, kortlægning, miljøhåndtering, projektering og byggeledelse. Prissætning for den type opgaver kan ikke oplyses uden af kende opgaven og arkitekthonoraret tager derfor afsæt i en aftale om rådgivningsydelserne fra projekt til projekt.

 

Kontakt Mauhaus vedrørende jeres projekt, så jeg kan hjælpe med præcisering af opgaven og en fast pris.

Timepris

Mauhaus yder arkitektrådgivning på konsulentbasis til kr. 1.000,- uden moms pr. time. 

I nogle opgaver kan det bedst betale sig at lave en aftale om afregning af timeforbrug efter medgået tid.